Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

SEMINARS

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Giới thiệu các lĩnh vực nghiên cứu chính và nhu cầu tuyển dụng của Viettel 1077
2 SEMINAR: Sử dụng máy gia tốc nghiên cứu cơ bản 1522
3 Seminar: Light-Matter Interaction in Nano-Materials for Optoelectronic Applications 1523
4 Topological quantum computing with hybrid semiconductor/superconductor nanowires 1544
5 Seminar: Graphene quantum dots and plasmon effect on opal structure silver film 1514
6 Chia sẻ về những ứng dụng mới trong trí tuệ nhân tạo - AI hiện nay 1620
7 Seminar: Nuclei from scratch: Ab initio nuclear structure and emergent symmetries 1589
8 Seminar: Double differential neutron spectra induced by the interaction of heavy ions 1620
9 Seminar: Gravitational Waves from Binary Black Hole Mergers Inside of Stars 1973
10 Thông báo seminar bộ môn của NCS: Nguyễn Thị Mai 1960
11 Structural Biology of Gene and Immune Regulation 2012
12 Seminar: High Efficient Perovskite Solar Cells 1657
13 Các hệ thống Einstein-Yang-Mills-Dirac từ lý thuyết Kaluza-Klein với chiều gián đoạn 1938
14 Seminar: Nghiên cứu từ tính của một số vật liệu từ thông qua phổ tán xạ Raman 1796
15 Thursday Seminar, 29 December, 2016 2129
16 Friday Seminar, 25 November, 2016 2421
17 Seminar giới thiệu Học bổng của Đoàn Đại học Tokyo 1983
18 Bài giảng đại chúng: GIỚI THIỆU GIẢI NOBEL VẬT LÝ 2016 “ĐỐI XỨNG, TÔ-PÔ VÀ VẬT LÝ” 2072
19 Role of disorder, recombination kinetics and phonon modes in the performance of CH3NH3PbI3 perovskit 2175
20 Friday Seminar, 30 September, 2016 2344

Trang 1 trong tổng số 3

Related Articles