Faculty of Physics, Hanoi University of Science

French (Fr)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA VẬT LÝ 2018

Envoyer Imprimer PDF
Note des utilisateurs: / 0
MauvaisTrès bien 
There are no translations available.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA VẬT LÝ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Chuẩn bị Hội nghị
Khoa học Sinh viên 2018

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH
HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA VẬT LÝ 2018

Kính gửi:        Các Thầy giáo – Cô giáo - Khoa Vật lý

Ban Chấp hành Liên chi Đoàn Khoa Vật lý

Các Thầy Cô Chủ nhiệm các lớp sinh viên

Toàn thể các em sinh viên - Khoa Vật lý

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, Khoa Vật lý trân trọng thông báo tổ chức Hội nghị Khoa học Sinh viên Khoa Vật lý năm học 2016-2017 sẽ được tổ chức vào thứ Năm, ngày 3/5/2018.

Để hội nghị đạt kết quả tốt, kính đề nghị các Thầy Cô Chủ nhiệm Bộ môn, Ban chấp hành Liên chi Đoàn Khoa Vật lý và các Thầy Cô chủ nhiệm các lớp sinh viên:

1. Thông báo rộng rãi đến toàn thể các em sinh viên và các Thầy Cô giáo trong đơn vị để khuyến khích động viên các em sinh viên các khóa tham gia Hội nghị.

2. Sinh viên gửi Báo cáo tóm tắt tham dự Hội nghị (bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh theo mẫu gửi kèm) về Ban thư ký theo địa chỉ email Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. , chậm nhất vào 17h 00 ngày 10/4/2018.

Ban Tổ chức Hội nghị kính đề nghị các Thầy Cô và các em sinh viên lưu ý:

1. Sinh viên chương trình Nhiệm vụ Chiến lược ngành Vật lý tham dự Hội nghị báo cáo bằng tiếng Anh.

2. Hội đồng chấm báo cáo khoa học sinh viên theo thang điểm 100 và được đánh giá theo 07 nội dung theo quy định của nhà trường.

Để Hội nghị đạt kết quả cao, Ban Chủ nhiệm Khoa kính đề nghị các Thầy Cô động viên, tạo điều kiện và hướng dẫn cho các em sinh viên trong Khoa hoàn thành và nộp các tóm tắt báo cáo đúng thời hạn.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các Bộ môn, Trung tâm, PTN

- LCĐ Khoa Vật lý

- Lưu VPK.

PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA VẬT LÝ

TS. PHẠM NGUYÊN HẢI


 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO KHOA HỌC SINH VIÊN

1. Mỗi công trình nghiên cứu khoa học do một hay nhiều sinh viên thực hiện, nhưng tổng số sinh viên tham gia thực hiện một công trình không quá 05 người, nếu công trình do hai sinh viên trở lên thực hiện thì tên sinh viên chịu trách nhiệm chính được ghi đầu tiên.

2. Các báo cáo tóm tắt công trình dự thi của sinh viên phản ánh được các kết quả nghiên cứu chính, trình bày bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh (không quá 200 từ),  theo định dạng sau:

ü Căn lề trên: 2.5 cm, lề dưới: 2.5 cm, lề phải: 2.5 cm, lề trái: 3.5 cm

ü Tiêu đề: font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, in đậm, căn giữa, cách dòng: Single, trước dòng và sau dòng: 0 pt.

ü Họ và tên sinh viên, khóa học, ngành học; Họ và tên giáo viên hướng dẫn, học hàm, học vị, đơn vị công tác: font chữ Times New Roman, cỡ chữ 11, in nghiêng, căn phải, cách dòng: Single, trước dòng và sau dòng: 0 pt.

ü Nội dung báo cáo tóm tắt: Times New Roman, cỡ chữ: 12, cách dòng: multiple 1.1, trước dòng: 0 pt, sau dòng: 6 pt, căn đều hai bên.

ü Khoảng cách giữa tiêu đề, tên sinh viên - giáo viên hướng dẫn và nội dung báo cáo: 1 dòng trống.

3. Hội đồng khoa học cấp Khoa chấm báo cáo khoa học sinh viên theo thang điểm 100, được đánh giá theo 07 nội dung với thang điểm tối đa như sau:

1.

Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài:

15 điểm

2.

Ý tưởng của đề tài và cách tiếp cận:

15 điểm

3.

Mục tiêu của đề tài:

10 điểm

4.

Phương pháp nghiên cứu:

10 điểm

5.

Kết quả nghiên cứu:

40 điểm

6.

Hình thức trình bày báo cáo:

5 điểm

7.

Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài
trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước (nếu có):


5 điểm

4. Các sinh viên đạt giải cao sẽ tham gia Hội nghị Khoa học Sinh viên Trường ĐHKHTN năm 2018 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 10-11/5/2018. Nhà trường sẽ lựa chọn những báo cáo có chất lượng cao và hỗ trợ kinh phí hoàn thiện công trình để gửi dự thi Giải thưởng “Công trình nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2018” của Đại học Quốc gia Hà Nội và dự thi Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2018 dành cho sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

CÁCH THỨC TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÓM TẮT: File đính kèm

Related Articles